آموزش اضافه کردن هارد جدید در CentOS

آموزش اضافه کردن هارد جدید در CentOS

آموزش اضافه کردن هارد جدید در CentOS

در این آموزش فرض نموده هارد درایو فیزیکی روی سیستم نصب شده و در سیستم عامل قابل رویت می باشد.

بهترین کار این است که هنگام BOOT شدن به BIOS سیستم وارد شده و مطمئن شوید BIOS دیسک درایو را می بیند.

گاهی اوقات، BIOS منویی را جهت اسکن درایو های جدید ارائه می دهد.

یافتن هارد درایو جدید روی CentOS 6 :

بااضافه شدن هارد جدید، BIOS به طور اتوماتیک می بایست آن را شناسایی نماید. معمولا نام هارد دیسک در یک سیستم با HD یا SD شروع شده و به دنبال آن اعدادی به نشانه تعداد Device ها اختصاص داده می شود. بطور مثال، به درایو اول، نام /dev/sda و به درایو دوم، نام /dev/sdb اختصاص می یابد.

دستورات زیر خروجی سیستم با یک دیسک درایو فیزیکی می باشد که بدین معناست که دیسک درایو /dev/sda به دو پارتیشن با نام های /dev/sda1 و /dev/sda2 تقسیم شده :

# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2

دستورات زیر خروجی سیستم با دو دیسک درایو فیزیکی می باشد:

# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sdb

پارتیشن بندی لینوکس :

گام بعدی ایجاد یک یا چند پارتیشن لینوکس بر روی هارد دیسک جدید است. با استفاده از دستور خط فرمان fdisk میتوان پارتیشن ها را ایجاد نمود:

# su -
# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xd1082b01.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
 
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
 
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

سپس حالت سازگار DOS (DOS compatible mode) را غیرفعال نموده :

Command (m for help): c
DOS Compatibility flag is not set
Command (m for help): u
Changing display/entry units to sectors

به منظور مشاهده پارتیشن فعلی بر روی دیسک فرمان P را وارد کنید:

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 34.4 GB, 34359738368 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4177 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd1082b01

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System

همانطور که از خروجی دستور fdisk بالا می بینید، دیسک در حال حاضر هیچ پارتیشن ندارد و دلیل آن اینست که از دیسک قبلا استفاده نشده است. گام بعدی این است که یک پارتیشن جدید بر روی دیسک ایجاد نماییم:

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4):

در این مثال ما تنها یک پارتیشن به نام پارتیشن 1 ایجاد می نماییم. سپس نیاز به مشخص کردن آغاز و پایان پارتیشن است. از آنجایی که این اولین پارتیشن است می بایست از اولین سکتور موجود شروع نموده و از کل هارد دیسک تا بخش پایانی آن استفاده نماییم.

توجه : اگر نیاز به ایجاد پارتیشن های متعدد می باشد، شما می توانید اندازه هر پارتیشن را بر حسب بایت، کیلوبایت و یا مگابایت مشخص نمایید.
Partition number (1-4): 1
First sector (2048-67108863, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-67108863, default 67108863):
Using default value 67108863

پس از ایجاد پارتیشن حال می بایست با استفاده از دستور w، آن را روی دیسک بنویسیم:

Command (m for help): w
The partition table has been altered!
 
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

حال پارتیشن جدید به عنوان / dev / sdb1 قابل مشاهده است:

# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sdb /dev/sdb1

ایجاد سیستم فایل در پارتیشن CentOS 6 :

گام بعدی ایجاد یک فایل (file system) در پارتیشن جدید است.

در حال حاضر یک دیسک جدید نصب شده است که در CentOS 6 قابل مشاهده است و حال میبایست پارتیشن لینوکس بر روی دیسک را پیکربندی نمود.

گام بعدی ایجاد سیستم فایل (file system) در پارتیشن است، به طوری که سیستم عامل بتواند از آن برای ذخیره فایل ها و داده استفاده کند. ساده ترین راه برای ایجاد سیستم فایل در پارتیشن، استفاده از ابزار mkfs.ext4 است:

# /sbin/mkfs.ext4 -L /backup /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=/backup
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
2097152 inodes, 8388352 blocks
419417 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
256 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624
 
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
 
This filesystem will be automatically checked every 36 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

Mount کردن فایل سیستم :

حال می بایست فایل سیستم را جهت دسترسی مانت (Mount) نمود. جهت اینکار می بایست ابتدا Mount Point ایجاد نمود. Mount Point یک دایرکنوری / پوشه می باشد که فایل سیستم روی آن mount می شود.

# mkdir /backup

ممکن است نیاز باشد این فایل سیستم به صورت دستی با استفاده از دستور mount نصب شود:

# mount /dev/sdb1 /backup

استفاده از دستور mount بدون استفاده از آرگومان، تمامی فایل سیستم های مونت شده را نمایش خواهد داد:

# mount
/dev/mapper/vg_CentOS6-lv_root on / type ext4 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0")
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
/dev/sr0 on /media/CentOS_6.0 x86_64 Disc 1 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=500,gid=500,
iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500)
/dev/sdb1 on /backup type ext4 (rw)

پیکربندی CentOS 6 جهت mount فایل سیستم به صورت اتوماتیک:

به منظور راه اندازی سیستم به طوری که سیستم فایل جدید به طور خودکار، در زمان بوت شدن مانت شود، می بایست در فایل fstab تغییراتی اعمال شود.

nano /etc/fstab

در انتهای فایل باز شده خط زیر را اضافه نمایید:
LABEL=/backup /backup   ext4  defaults    1 2

پس از ورود خط جدید جهت ذخیره اطلاعات CTRL+X را فشار دهید و سپس Y را جهت ذخیره اطلاعات وارد کنید.

در انتها تغییرات اعمال شده به این شکل خواهد بود:
/dev/mapper/vg_centos6-lv_root /      ext4  defaults    1 1
UUID=0d06ebad-ea73-48ad-a50a-1b3b8ef24491 /boot ext4  defaults    1 2
/dev/mapper/vg_centos6-lv_swap swap     swap  defaults    0 0
tmpfs          /dev/shm      tmpfs  defaults    0 0
devpts         /dev/pts      devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs          /sys        sysfs  defaults    0 0
proc          /proc        proc  defaults    0 0
LABEL=/backup /backup   ext4  defaults    1 20 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x